Opzeggen Hellas lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail of via de persoonlijke accountpagina (knop "Beëindiging lidmaatschap") te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie Hellas Utrecht. Mail: de ledenadministratie

Afmelden bij de trainer of commissie is niet voldoende.

Opzegtermijn (uit de Statuten van Hellas Utrecht):
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kwartaal plaats te vinden.
Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Indien binnen vier weken voor het einde van het kwartaal wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het einde van het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd. Aan het einde van het kalenderjaar dient de opzegging vóór 1 december binnen te zijn bij de ledenadministratie. Anders wordt de bondscontributie voor het komende jaar ook nog in rekening gebracht bij het lid.

Het lidmaatschap kan ook beëindigd worden door opzegging van het lidmaatschap door Hellas Utrecht.  Dit kan het geval zijn wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, vier weken voor het einde van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens Hellas Utrecht heeft voldaan.