Beleidsstukken Hellas Utrecht

Hellas Utrecht heeft diverse beleidsstukken die voor leden van de vereniging van belang zijn. U kunt de documenten opvragen bij de secretaris . Die kan dan ook meteen eventuele vragen beantwoorden. Hieronder staat kort beschreven welke documenten er zijn.

Statuten en Huishoudelijk Reglement: In de Statuten zijn de formele regels en afspraken binnen Hellas Utrecht vastgelegd. Hierin staat beschreven hoe we de vereniging en het bestuur hebben georganiseerd.
Naast de Statuten heeft Hellas Utrecht een Huishoudelijk Reglement gemaakt. Daarin staan praktische, dagelijkse zaken beschreven.

Bestuursreglement: in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft het Algemeen Bestuur van Hellas een Bestuursreglement opgesteld. Hierin staan de afspraken vermeld die voor het Bestuur gelden.

Privacy Policy en Privacy verklaring: In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Hellas vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom en hoelang. Hiermee maken we duidelijk hoe we de persoonsgegevens van onze leden beschermen.

Veiligheidsbeleid: in het Veiligheidsbeleid hebben we vastgelegd wat we hebben geregeld om ervoor te zorgen dat onze leden veilig kunnen sporten. Het motto hierbij is: bezorgd vooraf, en zorgzaam achteraf. 
Naast doelstellingen ten aanzien van sportieve veiligheid en gezondheid, sporttechnische veiligheid en sociale-veiligheid hebben we vastgelegd welke gedrags- en baanregels er zijn voor onze leden en voor de trainers, Verder is de rol van de VertrouwensContactPersonen (VCP) beschreven en hebben we een protocol ongewenst gedrag.

Procedure nieuwe trainer/Bestuurslid/Commissielid: deze procedure beschrijft de stappen die we zetten als er een nieuwe trainer/bestuurs- of commissielid komt. (B.v. het aanvragen van een VOG). 

Trainersbeleid: in het trainersbeleid heeft Hellas uitgangspunten staan voor de rol van de trainer. Het gaat om algemene zaken die gelden voor alle trainers, ongeacht de discipline (atletiek, recreatie, triathlon) of trainingsgroep.
Het Trainersbeleid zet de grote lijn uit waarlangs alle groepen en hun trainers moeten handelen waar dit redelijkerwijs mogelijk is.

Topsportbeleid: Hellas heeft in  2012 een Topsportbeleid opgesteld. Dit gebeurde bij de oprichting van het “Leo Witvliet Topsportfonds Hellas". Het Topsportbeleid geldt Hellas-breed, dus over jeugd-/baan-/wegatletiek én triathlon.